لیست شماره تلفن های دانشکده

پرسنل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

رئیس دانشکده 

دکتر علی سرور یعقوبی

2319

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

حامد مهاجرانی

2342

مسئول دفتر دانشکده 

علی اصغر حرآبادی فراهانی

2325

مسئول امتحانات دانشکده

مجید حسین زاده

2444

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی دانشکده

غلامرضا کمال آبادی فراهانی

2345

مسئول امور دانشجویی و تحصیلات تکمیلی 

افسانه محمدی جلال آبادی 

2344

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی

2352

کارشناس پژوهش 

ویدا غفاری

2337

سایت دانشکده 

سبحان قاری

2355

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

2170

مدیر گروه  دکتری و ارشد حقوق 

دکتر محمد رضا جلالی

2329

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

دکتر فرزانه حکمت نژاد

2243

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر فاطمه قهرمانی

2336

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر مژگان یار احمدی

2339

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

2436

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکتر  فائزه ناطقی

2405

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

2310

مدیر گروه تربیت بدنی 

دکتر مهدی مرادی

2354

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

2405

کارشناس گروه راهنمایی و مشاوره 

زهرا عبدلی

2170

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی

2408

کارشناس گروه ارشد حقوق 

فاطمه فرمهینی

2329

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

سحر امیری و محدثه کریمی

2330

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

2339

کارشناس گروه علوم و قرآن حدیث 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه هنر 

رسول رحمتی راد

2310

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

2353

دفتر هماهنگی ساختمان شماره 1

عباسعلی غلامی 

2350

دفتر هماهنگی ساختمان شماره 2

سیامک نظامی

2401

مسئول حسابداری دانشجویی دانشکده

مسعود انصاری

2346

توجه :  جهت برقراری تماس به صورت مستقیم، به اول شماره داخلی مورد نظر    0863341    را اضافه نمایید .