لیست شماره تلفن های دانشکده

پرسنل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

رئیس دانشکده 

دکتر فقیهی

2325

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

محمود جمالی راد 

2342

مسئول دفتر دانشکده 

علی اصغر حرآبادی فراهانی

2325

مسئول امتحانات دانشکده

محمود جمالی راد 

2345

مسئول ثبت نام دانشکده

علی معطی

2340

مسئول برنامه ریزی دانشکده

مهدی سمیعی

2345

مسئول تحصیلات تکمیلی 

مژگان ساعت 

2344

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی

2352

کارشناس پژوهش 

ایرج فتاحی

2352

کارشناس پژوهش و آموزش

ویدا غفاری

2337

امور دانشجویی دانشکده 

مریم یزدی

2328

سایت دانشکده 

سبحان قاری

2355

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره 

دکتر داود تقوایی

2352

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

2347

مدیر گروه  دکتری و ارشد حقوق 

دکتر سید فرهاد بطحایی

2330

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

دکتر محمدرضا جلالی

2330

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمدرضا زمان احمدی

2336

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حجت اله فراهانی

2338

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 

دکتر بهزاد هاشمی

2343

مدیر گروه علوم و قرآن حدیث 

دکتر عباسعلی حیدری

2335

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دکتر عباسعلی حیدری

2335

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

2332

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکتر  فائزه ناطقی

2409

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

2310

مدیر گروه تربیت بدنی 

خسرو طالبی

2354

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

2404

کارشناس گروه راهنمایی و مشاوره 

زهرا عبدلی

2170

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی

2408

کارشناس گروه ارشد حقوق 

فاطمه فرمهینی

2329

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

نجف حیدری

2330

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

افسانه مطلبی مقدم

2336

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

2339

کارشناس گروه علوم و قرآن حدیث 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

2335

کارشناس گروه علوم تربیتی 

مریم یزدی

2328

کارشناس گروه هنر 

رسول اله اعظمی

2453

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

2353

دفتر هماهنگی 

عباسعلی غلامی 

2350

دفتر هماهنگی 

محمد رضا طاعتی

2401

مسئول حسابداری دانشجویی دانشکده

ناصر محمدی

2346

توجه :  جهت برقراری تماس به صورت مستقیم، به اول شماره داخلی مورد نظر    0863341    را اضافه نمایید .