شورای ۲۹ بهمن ۹۴

  پروپوزال های تصویب شده  مورخ 29/11/1394 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

1

سحر

عوایدی

930457863

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

 فیروزه زنگنه مطلق

ذبیح پیرانی

2

هانیه

رستمی گوهردانی

920562287

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

3

نوشین سادات

میرافضل

911047459

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

4

عشرت

تک روستا

920562342

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آنا هیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

5

طیبه

محمدی

930486066

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ابراهیم آقا محمدی

 

6

سید مجید

الواری

930415307

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

احمد رشیدی

 

7

نرگس

زند

920044557

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

احمد رضا توحیدی

 

8

سیدعلی

میرلوحیان

930473865

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

احمد یار محمدیان

 

9

زهره

زارع

930474024

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

امیر قمرانی

 

10

محمدجواد

فتحی

900763577

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

امیر ملا محمد علی

 

11

غلامرضا

نظری عهد

930275268

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهروز قلائی

 

12

سهیلا

ارماینده

930452871

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهروز قلائی

داوود تقوایی

13

راضیه

جمشیدی

930513276

زبان و ادبیات فرانسه(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

بهزاد هاشمی

 

14

فاطمه

خدادادی

930455999

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

15

ستاره

حدادی

930300726

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

16

نیلوفر

مقدم پور

930288729

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

تورج سپهوند

داود تقوایی

17

علی

حامدی

930025109

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسن  میرزا حسینی

داود تقوایی

18

حمیده

احمدی

930281227

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن شفیعی

داود تقوایی

19

احسان

سلیمانی

911064900

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسن شفیعی

شهربانو کاهدی

20

ریحانه سادات

قاسمی

930401929

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن میرزا حسینی

 

21

سمیرا

ضیایی

930585601

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسن میرزا حسینی

داود تقوایی

22

بیژن

احمدی

930528053

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین حاجیان

 

23

افسر

عزیزیان

930379036

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

24

معصومه

اسدی

930359955

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

25

سیدرضا

مدنی

930401850

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داودی

داود تقوایی

26

ابوالفضل

حسینی

911093969

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

معصومه مطلق

27

زینب

هاتفی

930360220

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

28

حوریه

نجفی

930401593

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

29

فاطمه

برزگر بفرویی

930502918

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

30

مژگان

اقابابایی

930480047

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید جعفریان یسار

داود تقوایی

31

نسیبه

رضایی

930460193

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

32

علی

تلخ ابی

930311846

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داوود تقوایی

33

ماندانا

موحدی سیچانی

930291232

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

34

راحله

کاوه ای

930456065

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داود تقوایی

35

سمیه

زارع

930296780

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داود تقوایی

36

مجتبی

جمالی

930288277

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا علی کرمی

 

37

مرتضی

اریان پناه

930323713

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمیدرضا جمیلیان

داود تقوایی

38

مهرانه

مجیدی

930411244

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

39

سمیه

اصغری برمایی

930373703

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

40

معصومه

رهبر

930426060

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

فیروزه زنگنه مطلق

41

زهره

مسعودی

930486158

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

حسین حاجیان

42

محدثه

نادری

920641953

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

رحیم حمیدی پور

43

سیما

توکلی

930385241

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

رحیم حمیدی پور

44

اکرم

اسماعیلی

930401916

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح اله پیرانی

45

محمدجواد

کریم پور

930454548

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

46

سمانه

نجفی حقیقی

930279561

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

47

مریم السادات

هاشمی

930359553

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

48

نرگس

نوروزی

930329837

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

49

زهره

مرادی

930502792

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

50

فرنگیس

رحمانی

930502904

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

51

زهرا

خدیوی کاشانی

930462554

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

52

ملیحه اعظم

پورخردمند

930426653

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

53

زهرا

مشهدی میقانی

930412639

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

54

فاطمه

خوش سخن

930410451

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

55

شبنم

پیواسته

920625224

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح اله پیرانی

داود تقوایی

56

لیلا

نیک نام رهقی

930361402

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح اله پیرانی

داود تقوایی

57

فرزاد

میررضایی

930426800

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

58

مریم

نکویی

930344516

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

59

شادی

ربیعی

930339467

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

60

عصمت

زنجیرانی فراهانی

930318125

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

61

هانیه

فکری

920558261

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

62

فاطمه

فراهانی

930301959

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

63

اکرم

مزرعه فراهانی

930486866