شورای ۲۸ مرداد ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/05/28

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
فرییا جمشیدی بهروز جوانمرد   1394/05/28
محمد طاهر میرزایی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/05/28
مائده وحیدپور ذبیح پیرانی سعید طهماسبی 1394/05/28
شهلا اویسی پور ذبیح پیرانی داوود تقوایی 1394/05/28
زهرا مطلب رحیم حمیدی پور   1394/05/28
مریم اسماعیلی رحیم حمیدی پور   1394/05/28
سمیه هاشمی دوخواهرانی رحیم حمیدی پور   1394/05/28
سیداکبر موسوی زادگان سید ولی اله حسینین   1394/05/28
عادل آل بوحمدان سید یوسف محفوظی موسوی   1394/05/28
اعظم رمضانی عباسعلی حیدری   1394/05/28
احمد قدبیگی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/05/28
ناهید قرق در دوست فیروزه زنگنه داود تقوایی 1394/05/28
منا شمسی فیروزه زنگنه مطلق داود تقوایی 1394/05/28
ملیحه کرمانی کاظم گرام داود تقوایی 1394/05/28
جمیله مظفری کاظم گرام داود تقوایی 1394/05/28
سمیرا افتخاری مجتبی همتی   1394/05/28
سیما اطاعتی محمد رضا رهبر پور   1394/05/28
فاطمه بیات مژگان یاراحمدی حجت برز آبادی فراهانی 1394/05/28
علیرضا مطمئن فر مهدی درویشی   1394/05/31
محسن صابری نسب وحید قاسمس عهد   1394/05/28
محمد شهبازی دیزگرانی وحید قاسمی عهد   1394/05/28