شورای ۳۰ بهمن ۹۳

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 93/11/30

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
زهره هاشمی اصل آناهیتا خدابخشی کولایی   1393/11/30
نرگس ابکار آناهیتا خدابخشی کولایی داوود تقوایی 1393/11/30
رضوان صناعی زاده احمدرشیدی   1393/11/30
محبوبه دادخواه امیرملامحمدعلی عباسعلی حیدری 1393/11/30
معصومه مقدسی نسب امیرملامحمدعلی عباسعلی حیدری 1393/11/30
فاطمه غلامحسین کرمانشاهی بهمن صالحی داودتقوایی 1393/11/30
افسانه راه دار حجت اله یرزآبادی فراهانی مژگان یاراحمدی 1393/11/30
سهیلا دشتی حسن میرزاحسینی   1393/11/30
ثریا مهدیزاده حسین حاجیان داوودتقوایی 1393/11/30
محسن غلامی حسین هادوی   1393/11/30
انسیه اسدی حمیدرضا دولت آبادی مجتبی مقصودی 1393/11/30
حمیدرضا مرادی حمیدرضاعلی کرمی   1393/11/30
طاهره نعیمی حمیدرضاعلی کرمی   1393/11/30
سمیه شریفی داوودتقوایی   1393/11/30
مرجان مخصوص داوودتقوایی   1393/11/30
مسرور نعمت الهی داوودتقوایی   1393/11/30
نازگل نیکویی داوودمدنی حمیدرضادولت آبادی 1393/11/30
بهروز خیری چراغ ذبیح پیرانی   1393/11/30
مریم عسگری ذبیح پیرانی   1393/11/30
پگاه برومند ذبیح پیرانی   1393/11/30
انفال شریفی اصل ذبیح پیرانی   1393/11/30
منصوره السادات ساداتی رحیم حمیدی پور   1393/11/30
گلبرگ آرین کیش رحیم حمیدی پور   1393/11/30
محبوبه رودبارانی رحیم حمیدی پور   1393/11/30
مژده بیات رحیم حمیدی پور ذبیح پیرانی 1393/11/30
سعیده رحیمی خو رضا احمدی   1393/11/30
سمیه سرلک رضا احمدی   1393/11/30
منیر ایزدی مهر رضا احمدی   1393/11/30
زهره مشهدی فراهانی رضااحمدی   1393/11/30
مریم واشقانی فراهانی رضااحمدی   1393/11/30
محمدرضا صادقی ابوخیلی سیدولی الله حسینی   1393/11/30
مهدی شیبانی سیدولی اله حسینی   1393/11/30
رفیعه چمنی قوشخانه شهرام افروغه مژگان یاراحمدی 1393/11/30
نجمه شاهپری شهرام افروغه مجتبی مقصودی 1393/11/30
ملیحه یاری شهرام افروغه مژگان یاراحمدی 1393/11/30
مسعود یوسف حصیرچین شهرام افروغه مجتبی مقصودی 1393/11/30
نادر رحمانی نسب شهرام افروغه مژگان یاراحمدی 1393/11/30
فاطمه رنجبران شیما چهرئی   1393/11/30
مهفام شاهسوارانی شیماچهرئی داوودتقوایی 1393/11/30
محمد جعفر امینی صالح قنادی   1393/11/30
راضیه کریمی عباسعلی حیدری   1393/11/30
نیره اقاگلی عباسعلی حیدری   1393/11/30
مهدی شعبان علی اصغرتجری   1393/11/30
زینب کامیاب قدیرلی فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
محمد علی فرزام زاده فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
پریوش مصافی فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
فتح اله اسداله سلمانپور فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
آتنا جابری فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
حسن نوروزی بزچلویی فاطمه عزیزمحمدی مجتبی مقصودی 1393/11/30
محبوبه ابوالفتحی فرزادنوابخش ژیلا مشهدی 1393/11/30
سهیلا سبزی چی فرشاد بهاری رحیم حمیدی پور 1393/11/30
ویدا تشکری فرشاد بهاری ذبیح پیرانی 1393/11/30
شیرین خدادادی ارکوینی فرشادبهاری ذبیح پیرانی 1393/11/30
سولماز متین همایی فرهاد امام جمعه مریم یارمحمدتوسکی 1393/11/30
آمنه حیدری فیروزه زنگنه فرزادنوابخش 1393/11/30
لعبت محمدی فیروزه زنگنه   1393/11/30
سپیده کمرزاده قاسم الله وردی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
الهام شریفی مجتبی مقصودی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
مینا شفیعی مجتبی مقصودی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
شراره عابدی مجتبی مقصودی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
پگاه منتظران مجتبی مقصودی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
آرش زمانی مجتبی مقصودی داوودمدنی 1393/11/30
زهرا سعادت خواه مجتبی مقصودی فاطمه عزیزمحمدی 1393/11/30
هادی طلوع حافظیان محسن سیرغانی   1393/11/30
شکیبا دولت ابادی فراهانی محمداسماعیل شادروان عباسعلی حیدری 1393/11/30
مصطفی آدینه مرضیه سادات سجادی نژاد   1393/11/30
علی اکبر عزیزی مژگان یاراحمدی شهرام افروغه 1393/11/30
معصومه نجاری مزرعه مژگان یاراحمدی شهرام افروغه 1393/11/30
سارا اسلام بیگی مژگان یاراحمدی شهرام افروغه