گروه علوم ارتباطات

مدیر گروه ارتباطات

                                                  

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : خانم دکتر ابتسام رضوی

مرتبه علمی  :   استادیار 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  : دانشگاه آزاد تهران جنوب

کارشناسی ارشد  : دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتری  : دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  : 

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ارتباطات از سال 1382 تا 1391 

دبیر کمیته امور بانوان دانشگاه آزاد منطقه 5 از سال 1383 تا 1386