گروه علوم تربیتی

 گروه علوم تربیتی (کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری )

 

                                                  

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  دکتر فائزه ناطقی

مرتبه علمی  :  دانشیار  پایه 15

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  :  شیمی  - دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد  :  فلسفه تعلیم و تربیت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتری  : فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  : 18

تعداد کتاب تالیف و ترجمه : 3

تعداد ثبت اختراع : 0

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته : 0

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای : 20

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی : 20

 

سوابق اجرایی

- مدیر امتحانات و ثبت نمرات دانشگاه ( بخش خواهران ) - 1375

  - مدیر ثبت نام دانشگاه ( بخش خواهران )    

- مدیر آموزش دانشکده علوم انسانی