گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه علوم اجتماعی

                                                    

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  دکتر فرزاد نوابخش

مرتبه علمی  :   استادیار  پایه 20

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  : علوم اجتماعی - پژوهشگری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کارشناسی ارشد  :  علوم اجتماعی - جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتری  : علوم اجتماعی - جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  :

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی