گروه تربیت بدنی

 گروه تربیت بدنی

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر مهدی مرادی

مرتبه علمی : 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی :

کارشناسی ارشد :

 دکتری :

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی – پزوهشی :     

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :                

تعداد ثبت اختراع :                                                                

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته:                                        

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

 تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی