گروه زبان و ادبیات فرانسه

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

مدیر گروه: آقای دکتر محمد رضا محسنی

مرتبه علمی: دانشیار

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد : دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری : دانشگاه علوم تحقیقات تهران