گروه زبان و ادبیات فرانسه

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

مدیر گروه:  دکتر بهزاد هاشمی 

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

مدیر گروه از سال 1385

تدریس در دو مقطع کارشناسی از سال 1378 و کارشناسی ارشد از سال 1386

و استاد راهنماو مشاور دهها پایان نامه در مقطع ارشد

مدرس مدعو از سال 1381 در دانشگاه  علوم و تحقیفات تهران ، تدریس در دو مقطع کارشناسی و ارشد

  • نگارنده و مترجم دهها مقاله در مجله فرانسوی "پیام اسلام " وابسته به وزارت ارشاد اسلامی
  • نگارنده چندین مقاله در نشریه تخصصی زبان فرانسوی "le Pont"و مجله تهران
  • همکاری در نگارش دو مقاله در نشریه علمی –پژوهشی ادبیات تطبیقی
  • نگارنده  دو مقاله در نشریه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی اراک
  • نگارش سه مقاله در فصلنامه اموزشی تحلیلی و اطلاع رسانی  علمی-ترویجی رشد زبان
  • مجری دو طرح پژوهشی گرامر تطبیقی و گرامر فرانسه در دانشگاه ازاد اراک