گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه : حجت اله برزآبادی فراهانی

مرتبه علمی: مربی

سوابق آموزشی

کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری : دانشجوی دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات (ISI – LISTED):   1

تعداد کتب تالیف و ترجمه : 7

 

سوابق اجرایی

مدیرگروه آموزشی زبان انگلیسی

مدیرآموزش دانشکده علوم انسانی