گروه هنر و ادبیات نمایشی

گروه هنر

 

 

مدیر گروه: رضا مهدوی هزاوه 

مرتبه علمی: مربی

 

سوابق آموزشی

کارشناسی:  

کارشناسی ارشد:

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقاله بین المللی : 1

  

سوابق اجرایی