گروه زبان و ادبیات فارسی

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

                                                   

 


نام و نام خانوادگی مدیر گروه : دکتر محمدرضا زمان احمدی

مرتبه علمی  :   استادیار  پایه23

سوابق آموزشی

کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 1363

کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 1369

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1372

دکتری ادبیات فارسی از: دوره عالی تحقیقات آزاد اسلامی تهران 1376

سوابق پژوهشی

1-تألیف کتاب مبانی عرفان و تصوف(آستان جانان ـ 1381 ـ انتشارات دانشگاه آزاد اراک)

2-طرح پژوهشی مسایل عرفان و تصوف: محل اجرا و تدوین ـ دانشگاه آزاد اراک.

3-مقدمه کتاب سوگند سکوت ـ از روح‌اله سهرابی ـ 1380.

4-مقاله حدیث بی‌زبانان، فصلنامه تخصصی ادبیات 1383، اراک.

5-مقاله نظربازی (نظرِ باز نظربازان)، فصلنامه تخصصی ادبیات 1384، اراک.

6-مقاله صور خیال در کیهان فرهنگی.

7-مقاله صور خیال در ازرقی هروی در مجله رشد.

8-مقاله‌ تأثیر مشرب فکری سهروردی بر ذهن و زبان حافظ در فصلنامه پژوهشی جامعه‌شناسی دانشگاه آشتیان 1385

9-مقاله قهرمان و ضدقهرمان در غزل حافظ

10- مقاله مرگ و بی‌مرگی در اسطوره و عرفان چاپ شده در جستارهای ادبی

11- مقاله تابوشکنی در داستان آفرینش آدم(ع) چاپ شده در جستارهای ادبی

12- طرح پژوهشی بررسی موانع پژوهشی دانشگاهی در رشته ادبیات فارسی

13- نماد هندوستان در اسطوره و عرفان (چاپ شده در فصلنامه علمی‌پژوهشی اندیشه‌های ادبی

14- تحلیل زمان‌روایی از دیدگاه روایت‌شناسی بر اساس نظریه زمان ژنت در داستان «بی‌وتن» اثر رضا امیرخانی ـ فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) علمی‌پژوهشی

15- تحلیل کهن‌الگویی داستان پادشاه و کنیزک: فصلنامه علمی‌پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی ـ دانشگاه علامه طباطبایی

16- مقاله "موانع پژوهش دانشگاهی در رشته زبان و ادبیات فارسی" چاپ شده در فصلنامه علمی‌پژوهشی اندیشه‌های ادبی

17-انسان در آیینه سهراب سپهری (چاپ شده در فصلنامه علمی‌پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

18-   Hafez’s hermeneutic approach toward the formation of a character named Rend

Science Pablishing Group

International Journal of Literature and Arts

2013; 1(3): 31-35

Vol. 1; No:3 ; 2013. Pp:31-35 . doi:10.11648/j.ijla.20130103.12

www.sciencepublishinggroup.com/j/ijla

19-.populism of literary Researches in Iran

Interdisciplinary Research  In Business

2013– IJCRB  Vol.5, No.5.

20- مقاله "رویکرد هرمنوتیکی حافظ به ساخت شخصیت رند" پذیرش و چاپ شده در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

21- مقاله ی زمان در اسطوره و عرفان در فصلنامه ی  جستارهای ادبی

سوابق اجرایی

1-         مدیریت گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 76 ـ 1373.

2-         ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک 77 ـ 1373

3-         ریاست کتابخانه مرکزی 1378 ـ 1376 آزاد اسلامی اراک.

4-         مدیریت گروه کارشناسی‌ارشد ادبیات ‌فارسی 1391 ـ 1379.

5-         سردبیر فصلنامه تخصصی(علمی ترویجی) ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

6-         سردبیر فصلنامه‌ علمی پژوهشی اندیشه‌های ادبی

7-         عضو گروه هم‌اندیشی اساتید وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اراک.

8-         عضو بسیج اساتید استان مرکزی

آدرس: اراک ـ کیلومتر3 جاده خمین ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ دانشکده علوم‌انسانی، گروه ارشد ادبیات فارسی

تلفن: 09183646375

Dr_zamanahmadi@yahoo.com