معرفی رشته های دانشکده

اسامی رشته‌ها و گرایش‌های مختلف دانشکده علوم انسانی

 

/file/download/page/1503835984-rshtha1.xlsx

رشته های دانشکده علوم انسانی با توجه به دفترچه های سال 1395 دانشگاه آزاد اسلامی

 
           

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کاردانی

 
 

زبان و ادبیات فارسی

الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ تمدن ملل اسلامی

تربیت معلم زبان وادبیات فارسی

تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

حقوق خصوصی

الهیات ومعارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق اسلامی

علوم قرآن و حدیث

آموزش زبان انگلیسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

برنامه ریزی درسی

حقوق جزا و جرم شناسی

زبان و ادبیات فارسی

آموزش دینی و عربی

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

 

فلسفه تعلیم و تربیت

حقوق عمومی

حقوق

آموزش و پرورش ابتدایی

هنرهای نمایشی- ادبیات نمایشی

 

زبان و ادبیات انگلیسی  

زبان و ادبیات انگلیسی

علوم اجتماعی برنامه ریزی علوم  اجتماعی

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

هنر های  نمایشی

 

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی تعاون ورفا ه علوم اجتماعی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

روان شناسی تربیتی  

زبان و ادبیات فرانسه - ادبی

علوم اجتماعی-  خدمات اجتماعی

 

 

 

زبان و ادبیات غنایی   

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

علوم ا جتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعی

 

 

 

روان شناسی عمومی 

علوم اجتماعی - مردم شناسی

روابط عمومی

 

 

 

مشاوره

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم وتربیت اسلامی

 روزنامه نگاری

 

 

 

 

روانشناسی عمومی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی

 

 

 

 

مشاوره و راهنمایی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی

 

 

 

 

حقوق خصوصی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

 

 

 

 

روان شناسی بالینی   

تربیت بدنی و علوم ورزشی - ورزش همگانی

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی

 

 

 

 

مطالعات فرهنگی و رسانه  ( جدید )

روانشناسی - روانشناسی عمومی

 

 

 

 

روان شناسی تربیتی  ( جدید )

علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

 

مدیریت ورزش   ( جدید )

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات  ( جدید )

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

 

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی - امور فرهنگی ( جدید )

زبان فرانسه شاخه ادبی

 

 

 

 

 

زبان فرانسه شاخه مترجمی

 

 

 

 

 

                               زبان و ادبیات انگلیسی  

 

 

 

 

 

نمایش ادبیات نمایشی

 

 

 

 

 

نمایش بازیگری

 

 

 

 

 

سینما کارگردانی

 

 

 

 

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی-علوم انسانی ورزش

 

 

 

 

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی-علوم زیستی  ورزش

 

 

 

 

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

10

20

28

6

5