ساعت حضور مدیران گروه

ساعات حضور مدیران گروه های دانشکده علوم انسانی در نیمسال 1- 97 -96

دکتر سید فرهاد بطحایی                                           مدیر گروه تحصیلات تکمیلی حقوق

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

سه شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

پنج شنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر محمدرضا زمان احمدی                                              مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

کلاس

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

یکشنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

دوشنبه

حضوردر گروه

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

سه شنبه

حضوردر گروه حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

پنج شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر حجت اله برزآبادی فراهانی                                         مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

حضوردر گروه

یکشنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

حضوردر گروه

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

سه شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

چهارشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

پنج شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر بهزاد هاشمی                                            مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

یکشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

دوشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

سه شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

پنج شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

 

 رضا مهدوی هزاوه                                            مدیر گروه هنر و ادبیات نمایشی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

یکشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

دوشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

سه شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

پنج شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

 

خسرو طالبی                                        مدیر گروه تربیت بدنی 

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

یکشنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

دوشنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

سه شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

پنج شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر داود تقوایی                                        مدیر گروه روان شناسی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

کلاس

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

سه شنبه

کلاس

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

 

پنج شنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

 

دکتر فیروزه زنگنه مطلق                                            مدیر گروه مشاوره 

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

سه شنبه

حضوردر گروه

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

چهارشنبه

حضوردر گروه

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

حضوردر گروه

پنج شنبه

حضوردر گروه

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

 

دکتر ویدا نصرتی                                       مدیر گروه علوم ارتباطات

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

یکشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

دوشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

سه شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

پنج شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر ژیلا مشهدی میقانی                                          مدیر گروه علوم اجتماعی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

سه شنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

پنج شنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

 

 

 

دکتر فائزه ناطقی                                         مدیر گروه علوم تربیتی

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

دوشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

سه شنبه

 

 

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

 

پنج شنبه

کلاس

کلاس

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

 

دکتر عباسعلی حیدری                                      مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

 

 

ناهار و نماز

 

 

یکشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

دوشنبه

کلاس

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

سه شنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

 

 

چهارشنبه

حضوردر گروه

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

پنج شنبه

کلاس

 

ناهار و نماز

کلاس

کلاس

 

دکتر محمدرضا جلالی                                       مدیر گروه کارشناسی حقوق 

ساعت / روز

8-10

10-12

12-13

14-16

16-18

شنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

یکشنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

کلاس

دوشنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

حضوردر گروه

سه شنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

حضوردر گروه

چهارشنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

حضوردر گروه

حضوردر گروه

پنج شنبه

 

حضوردر گروه

ناهار و نماز

کلاس

کلاس