کارکنان

پرسنل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

رئیس دانشکده 

آقای دکتر علی سرور یعقوبی

2319

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

آقای حامد مهاجرانی

۲۳۴۲

مسئول دفتر دانشکده 

آقای علی اصغر حرآبادی 

۲۳۲۵

مسئول امتحانات دانشکده

آقای مجید حسین زاده

۲۳۴۵

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی دانشکده

آقای غلامرضا کمال آبادی فراهانی

2345

کارشناس آموزش (ثبت نام و برنامه ریزی)

آقای مجید مهدوی هزاوه

2348

کارشناس پژوهش 

آقای ایرج فتاحی

۲۳۵۲

کارشناس پژوهش

 

۲۳۳۷

مسئول امور دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

خانم افسانه محمدی جلال آبادی

2344

مدیر گروه کارشناسی روانشناسی 

خانم دکتر فیروزه زنگنه

2170

مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق 

خانم دکتر فرزانه حکمت نژاد

2329

مدیر گروه کارشناسی حقوق  و

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث 

خانم دکتر فرزانه حکمت نژاد

2243

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

۲۳۳۶

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

خانم دکتر مژگان یار احمدی

2339

مدیر گروه علوم اجتماعی ارتباطات

خانم دکتر ژیلا مشهدی

2436

مدیر گروه علوم تربیتی 

خانم دکتر فائزه ناطقی

2405

مدیر گروه هنر 

آقای رضا مهدوی هزاوه

۲۳۱۰

مدیر گروه تربیت بدنی 

آقای دکتر مهدی مرادی

۲۳۵۴

کارشناس گروه ارشد و دکتری روانشناسی  و مشاوره

خانم زهرا عبدلی 

2408

کارشناس گروه  کارشناسی روانشناسی  و مشاوره

خانم میترا زارعی 

2170

کارشناس گروه ارشد حقوق 

آقای احمد حسنی

۲۳۲۹

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

خانم سحر امیری

۲۳۳۰

کارشناس گروه کارشناسی حقوق

خانم محدثه کریمی

۲۳۳۰

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی و 

خانم زهرا مشیدی

۲۳۳۹

کارشناس گروه ادبیات فارسی و

مبانی حقوق اسلامی  و گروه علوم اجتماعی 

آقای محسن ملک

۲۳۳۵

سایت دانشکده 

آقای سبحان قاری

2355

کارشناس گروه هنر 

آقای رسول رحمتی راد

2310

کارشناس گروه تربیت بدنی 

خانم شمسی گائینی

۲۳۵۳

دفتر هماهنگی علوم انسانی شماره 1

آقای بهرام جعفری

۲۳۵۰

دفتر هماهنگی علوم انسانی شماره 2

آقای علی آبروشن

۲۴۰۱

مسئول حسابداری دانشجویی دانشکده

آقای مسعود انصاری

۲۳۴۶

توجه :  جهت برقراری تماس به صورت مستقیم ، به اول شماره داخلی مورد نظر    ۰۸۶۳۳۴۱  را اضافه نمایید .