کارکنان

پرسنل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

رئیس دانشکده 

دکتر داود تقوایی

۲۳۲۵

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

مهندس حسین جیریایی

۲۳۴۲

مسئول دفتر دانشکده 

علی اصغر حرآبادی فراهانی

۲۳۲۵

مسئول امتحانات دانشکده

محمود جمالی راد 

۲۳۴۵

مسئول ثبت نام دانشکده

علی معطی

۲۳۴۰

مسئول برنامه ریزی دانشکده

ویدا غفاری

۲۳۴۸

مسئول تحصیلات تکمیلی 

مژگان ساعت 

۲۳۴۴

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی

۲۳۵۲

کارشناس پژوهش 

ایرج فتاحی

۲۳۲

کارشناس پژوهش 

زهرا عبدلی

۲۳۳۷

امور دانشجویی دانشکده 

نجف حیدری

۲۱۷۰

سایت دانشکده 

سبحان قاری

۲۳۵۵

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره 

دکتر داود تقوایی

۲۳۵۲

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

۲۳۴۷

مدیر گروه دکتری وارشد حقوق 

دکتر وحید قاسمی عهد

۲۳۴۹

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

محمدرضا جلالی

۲۳۳۰

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمدرضا زمان احمدی

۲۳۳۶

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حجت اله فراهانی

۲۳۳۸

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 

دکتر بهزاد هاشمی

۲۳۴۳

مدیر گروه علوم و قرآن حدیث 

دکتر عباسعلی حیدری

۲۳۳۵

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دکتر عباسعلی حیدری

۲۳۳۵

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر فرزاد نوابخش

۲۳۳۲

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکتر محمد سیفی

۲۴۰۹

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

۲۳۱۰

مدیر گروه تربیت بدنی 

خسرو طالبی

۲۳۵۴

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

۲۴۰۴

کارشناس گروه راهنمایی و مشاوره 

مژگان ساعت 

۲۳۴۴

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی

۲۴۰۸

کارشناس گروه ارشد حقوق 

ساره دلشاد 

۲۳۲۹

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

مهدی سمیعی

۲۳۳۰

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

افسانه مطلبی مقدم

۲۳۳۶

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

۲۳۳۹

کارشناس گروه علوم و قرآن حدیث 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه علوم تربیتی 

فاطمه فرمهینی

۲۴۰۵

کارشناس گروه هنر 

رسول اله اعظمی

۲۴۵۳

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

۲۳۵۳

دفتر هماهنگی 

عباسعلی غلامی 

۲۳۵۰

دفتر هماهنگی 

محمد رضا طاعتی

۲۴۰۱

مسئول حسابداری دانشجویی دانشکده

جابر انصاری 

۲۳۴۶

توجه :  جهت برقراری تماس به صورت مستقیم ، به اول شماره داخلی مورد نظر    ۰۸۶۳۳۴۱  را اضافه نمایید .