گروه حقوق

 

               

گروه حقوق

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر سید فرهاد بطحایی

مرتبه علمی : استادیار

 

سوابق آموزشی :

کارشناسی :دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - حقوق

کارشناسی ارشد :دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان -اصفهان

 دکتری :دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات علمی – پزوهشی :   3  

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :                

تعداد ثبت اختراع :                                                                

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته:                                        

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

 تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی

       1- سال 1386- 1380 مدیرگروه کارشناسی حقوق