گروه حقوق

            

گروه حقوق

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر محمدرضا جلالی

مرتبه علمی : استادیار