مدیر گروه کارشناسی حقوق

            

گروه کارشناسی حقوق

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: خانم دکتر فرزانه حکمت نژاد