اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «علوم پایه»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «علوم پایه»

علوم ریاضی

سید مجید علوی

سید مجید علوی

استادیار