اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده فنی و مهندسی»

ارشد مهندسی نساجی

کارشناسی ارشد برق الکترونیک

مهندسی برق الکترونیک

عباس کریمی

عباس کریمی

استادیار