اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

زبان و ادبیات فرانسه

رزیتا عیلانی

رزیتا عیلانی

استادیار