نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
حریاشکان -دانشکده فنی و مهندسی / کارشناسی ارشد برق الکترونیکمربی
داودی نصرمجید-دانشکده مدیریت / حسابداریاستاد
علویسید مجید-علوم پایه / ریاضیاستادیار
عیلانیرزیتا-دانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فرانسهاستادیار
کریمیعباس-دانشکده فنی و مهندسی / ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزاراستادیار