جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

          دکتر علی سرور یعقوبی            رییس دانشکده علوم انسانی